informasjonsskriv fra bedriften

 

Under følger informasjonsskriv fra bedriften som ble sendt ut i går til alle ansatte. 
Ta kontakt med din tillitsvalgt om det er noe mer dere lurer på.

Informasjon til ansatte ved en ev. streik

Det er varslet streik fra søndag 8. april hvis det blir brudd i forhandlingene mellom LO og NHO i årets lønnsoppgjør. Ansatte ved Glencore Nikkelverk kan da bli tatt ut i streik. Dette omfatter organiserte arbeidstakere i IE og FLT Tekniske Funksjonærer.

Det er etablert egne avtaler som skal sikre en forsvarlig nedkjøring og en hurtigst mulig gjenopptagelse av driften. Avtalene beskriver hvor mange som skal være på jobb og hvilke oppgaver som skal ivaretas i en nedkjøringfase. Det vil lages egne bemanningslister for hver avdeling som viser hvem som skal ivareta ulike oppgaver. Her vil kompetanse og sikkerhet være avgjørende. Etter 48 timer vil det kun være en minimumsbemanning igjen i de berørte avdelingene.

Selv om det blir streik, skal alle ansatte møte på jobb søndag og mandag i henhold til ordinært oppsatt arbeidsplan. Så vil man etter hvert sende hjem/permittere ansatte innenfor de berørte områdene som ikke er involvert i nedkjøringaktiviteter.

Ansatte som er organisert i IE og FLT Tekniske Funksjonærer:
· De som ikke er pålagt oppgaver i forbindelse med nedkjøringen, går ut i streik og forlater arbeidsplassen. Ansatte i streik har ikke adgang til bedriften.
· Det stemples med kode 80 fra det tidspunktet arbeidet opphører.
· All lønn og andre goder fra bedriften faller bort i streikeperioden.
· De streikende vil få utbetalt ordinær lønn i april. Trekk for streikeperioden foretas på mai lønn.
· Ansatte i streik har ikke rett på sykepenger i streikeperioden fra bedriften. Sykemeldte vil likevel få utbetalt sykepenger fra bedriften i april, og vil bli trukket for streikeperioden på mai lønn. Ansatte må søke NAV om sykepenger for streikeperioden.
· De som ev. blir sykemeldt etter at streiken har startet, må søke sykepenger fra NAV.
· Planlagt ferie skal avvikles som avtalt i streikeperioden.
· Eventuelle spørsmål fra ansatte i streik rettes til fagforeningen.

Uorganiserte ansatte innenfor IE og FLT Tekniske Funksjonærer sine områder:
· Uorganiserte vil kunne bli satt opp til å utføre nedkjøringaktiviteter på lik linje med de organiserte. Deretter vil de uorganiserte permitteres hvis de ikke kan sysselsettes på en rasjonell og forsvarlig måte. Dette er i tråd med det permitteringsvarselet som ble sendt ut fra bedriften fredag 23. mars.
· Bedriften vil utarbeide et eget informasjonsskriv til de ansatte som permitteres.
· Bedriften vil ikke utbetale lønn til de som blir permittert som følge av streik. De permitterte vil ikke ha rett på dagpenger under permittering som følge av streik.

Lærlinger:
Lærlinger er ikke omfattes av konflikten og vil ikke tas ut i streik. Bedriften vil så langt det er mulig unngå permittering av lærlinger. Arbeidsleder vil ha ansvar for å sysselsette lærlingene med ulike opplæringsaktiviteter.

Øvrige ansatte som ikke er innenfor IE og FLT Tekniske Funksjonærer sine områder
Øvrige ansatte vil i første omgang ikke bli direkte berørt av streiken og skal utføre sitt ordinære arbeid. De har ikke anledning til å utføre arbeid som til vanlig utføres av ansatte som er i streik.
Ved en langvarig streik vil bedriften løpende vurdere om ulike ansattgrupper kan sysselsettes på en rasjonell og forsvarlig måte, eller om det er påkrevd med ytterligere permitteringer.