Økt lønn og bedre AFP

 

Enighet i meklingen mellom LO og NHO – Vi har hatt store og vanskelige tema på bordet, og jeg er glad for at vi har kommet fram til et anbefalt forslag som samtlige LO-forbund stiller seg bak, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

 

– Jeg er spesielt fornøyd med at vi har kommet i mål med kravene våre om Avtalefestet pensjon (AFP). Vi har tettet hull i dagens AFP-ordning og lagt grunnlaget for en ny og forbedret AFP. Og vi har også fått på plass et slitertillegg, utdyper LO-lederen.

LO og Fellesforbundet har videre vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere.

Klokken 14.00 søndag kom LO og NHO til enighet i årets tariffoppgjør, 14 timer på overtid.

Det generelle lønnstillegget blir på kr 1 i timen fra 1. april 2018, det vil si kr 1950 i året. I tillegg ble det gitt et lavlønnstillegg på kr 2,50 i timen, kr 4875 i året, totalt kr 6825, til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, se vedlagte oversikt. (Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 464 139 i året.)

– Dette er i tråd med vårt krav om økt kjøpekraft for alle våre medlemmer, samtidig som vi løfter de lavest lønte, mange av dem kvinner, slår Hans-Christian Gabrielsen fast.

-Dessverre kom vi ikke i mål med kravet om opptjening fra første krone i den obligatoriske tjenestepensjonsordningen (OTP).

-Vi legger ikke kravet fra oss. Dette skal vi kjempe for, både politisk og overfor arbeidsgiverne. OTP er en lovfestet ordning, og i første omgang følger vi opp kravet overfor myndighetene i forbindelse med forslagene om endringer i tjenestepensjonene som nå er til behandling, sier LO-lederen.

Partene er enige om mål og rammer for en ny, framtidig avtalefestet pensjon (AFP).

Den nye ordningen vil fortsatt være en kvalifiseringsordning, men AFP-pensjonen den enkelte får, vil henge tettere sammen med hvor mange år de har jobbet i en AFP-bedrift. På den måten vil flere, også yngre arbeidstakere, nyte godt av ordningen, og langt færre vil falle ut.

Detaljene rundt den nye AFP-ordningen skal utredes, sammen med myndighetene og tas inn i et senere tariffoppgjør. LO-medlemmene skal deretter få ta stilling til den nye AFP-ordningen i uravstemming.

LOs medlemmer skal ta stilling til det framforhandlede resultatet i årets tariffoppgjør i en uravstemning som avholdes 26. april.

Les AFP-protokollen fra meklingen på www.lo.no 

LES OGSÅ

Følg tariffoppgjøret i sosiale medier #tariff2018 og abonner på LOs nyhetsbrev.

Tariffavtaler med gjennomsnittlig lønnsnivå under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn

133 BAKER-OG KONDITOROVERENSKOMSTEN
14 VEKTEROVERENSKOMSTEN
377 TRANSPORTSELSKAPER I NORGE
131 EGG- OG FJÆRFEKJØTTINDUSTRIEN
70 BUTIKKOVERENSKOMSTEN – HK
296 IO TEKO-OVERENSKOMSTEN
333 SKIANLEGG
105 VASKERIER OG RENSERIER
487 AMB-OVERENSKOMSTEN
301 PARKERINGSSELSKAPER
55 BOKBINDERIER
10 RENHOLDSBEDRIFTER
11 RENHOLD
329 GLASS OG KERAMISK INDUSTRI
415 FRITIDS- OG AKTIVITETSAVTALEN
293 LANDFORPLEININGSAVTALEN
79 HOTELL- OG RESTAURANTAVTALEN – RIKSAVTALEN
521 DYREPLEIERE
525 JORDBRUK OG GARTNERI
345 OVERENSKOMSTEN FOR BILUTLEIE

I tillegg enkelte bedriftsavtaler, se Riksmeklerens møtebok.

Løpeseddel Økt lønn og bedre AFP

Økt lønn og bedre AFP. Enighet i meklingen LO–NHO LOs forhandlingsutvalg anbefaler enstemmig JA til resultatet

Hovedpunkter
• En forbedret AFP-ordning
• Enighet om målene for en ny, framtidig AFP
• Slitertillegg
• Økt kjøpekraft for alle
• Særskilte lav- og likelønnstillegg
• Dekning av reise, kost og losji

Dagens AFP-ordning er forbedret
Dagens AFP-ordning har flere hull. Nå har vi fått tettet noen av disse hullene i dagens ordning: Mange av de som i dag faller ut fordi de er blitt syke eller rammet av nedbemanning på slutten av yrkeslivet, vil nå få AFP.

Enighet om målene for en framtidig AFP
Dagens AFP videreføres i en lang overgangsperiode. En ny ordning fases inn, som tetter alle hull. Mer enn dobbelt så mange vil få rett til AFP med ny ordning. Særlig yngre arbeidstakere vil nyte godt av den nye ordningen. AFP vil bli mer forutsigbar, og vil gi større trygghet for framtidig pensjon. Med den nye ordningen vil du med full opptjening få om lag samme nivå på AFP som i dag.

Ny ordning for sliterne
Levealdersjusteringen i Folketrygden virker sterkere enn antatt. LO har sikret en ekstra ytelse til de som ikke har muligheter eller helse til å stå lenge i arbeid. Ytelsen går til de som går av ved 62, 63 eller 64 år, uten arbeidsinntekt ved siden av. Ordningen innføres fra 1. januar 2019, og når den er fullt innfaset vil den gi om lag 25 000 kroner ekstra i året fram til fylte 80 år.

Lønnstilleggene
Generelt tillegg til alle på kr 1,00 per time fra 1. april 2018. Særskilt lavlønnstillegg på kr 2,50 per time til alle på overenskomster som ligger under 90 pst av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 464 139 i året. 90 pst av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn utgjør kr 417 725 i året. Det gjelder følgende overenskomster, se vedlegg.

Lav- og likelønnsprofil
Tilleggene vil gi mest til de lavest lønte, mange kvinner. Kvinner utgjør
23 prosent av arbeidstakerne som omfattes av oppgjøret, mens de utgjør halvparten av arbeidstakerne på overenskomster som får lavlønnstillegget. Totalt er nærmere hver femte arbeidstaker omfattet av overenskomster som får lavlønnstillegget.

Reise, kost og losji
Unntaket i tariffbestemmelsen i Industrioverenskomsten om at personer “inntatt på stedet” ikke skal få dekket utgifte til reise, kost og losji, har bidratt til opprettelse av såkalte “postkassebedrifter” og ført til sosial dumping over hele landet. Dette ryddes opp i nå. Tariffavtalen blir klarere på hva som skal til før man kan kalle seg en bedrift og hvordan ansatte skal tilknyttes bedriften. Det er en viktig seier i kampen mot de useriøse.

Dette skjer videre:
Medlemmene skal nå ta stilling til resultatet i uravstemning.
I materiellet til uravstemningen vil det bli gitt utfyllende informasjon om forslaget og reglene for avstemningen.

Uravstemningen avholdes 26. april.

Løpeseddel Økt lønn og bedre AFP

Løpeseddel Økt lønn og bedre AFP (kortversjon)

Løpeseddel Økt lønn og bedre AFP (kortversjon uten bilde)

Cay Nordhaug

jeg er meget for fornøyd med at Partene er kommet til enighet. Nå vil det gjenstå å se hvordan uravstemningen blir. Men jeg vil rette en stor takk til alle sammen for velviljen alle har vist i denne situasjonen. At vi håper på at det ikke ble streik er ikke å legge skjul på. Men viljen til å ta den kampen som eventuelt ville komme gjør meg meget stolt av å se !

 

 

Kilde : LO.no